010 - 220 5087 info@erasmusuitvaart.nl

Privacy statement

Erasmus Uitvaart | Hans Lemmers is een eenmanszaak met persoonlijke aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht. Erasmus Uitvaart maakt onder andere gebruik van de handelsnamen “Erasmus Uitvaart”, “Lemmers Uitvaart” en “Hans Lemmers”. Erasmus Uitvaart is gevestigd te Rotterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 51967308.

ALGEMENE BEPALINGEN

1. Definities
In dit Privacy statement wordt verstaan onder:
Privacy statement, het onderhavige Privacy statement van Erasmus Uitvaart;
Erasmus Uitvaart, eenmanszaak met persoonlijke aansprakelijkheid alsmede de aan haar gelieerde handelsnamen waaronder Lemmers Uitvaartservices en Hans Lemmers;
Verantwoordelijke, de natuurlijk persoon die namens of in dienst van Erasmus Uitvaart is aangewezen als vertegenwoordiger, Erasmus Uitvaart is verantwoordelijk in de zin van artikel 2, sub 3;
Opdrachtgever, de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Erasmus Uitvaart een opdracht verstrekt dan wel met Erasmus Uitvaart een overeenkomst van opdracht aangaat op het gebied van (gedeeltelijke) uitvaartverzorging, het leveren van producten en diensten en/of de uitvoering van projecten (al dan niet door derden), zulks in de ruimste zin des woords en die één of meerdere van zijn Persoonsgegevens aan Erasmus Uitvaart verstrekt;
Persoonsgegevens, elk gegeven waarmee Opdrachtgever direct of indirect kan worden geïdentificeerd dan wel identificeerbaar is;
Website, de door Erasmus Uitvaart geëxploiteerde websites waaronder www.erasmusuitvaart.nl
Portal: een afgeschermd gedeelte op de Website(s) van Erasmus Uitvaart waartoe enkel toegang kan worden verkregen met behulp van een door Erasmus Uitvaart toegekend(e) gebruikersnaam en wachtwoord. Een Portal wordt ook wel aangeduid als persoonlijk account;
CBP, College Bescherming Persoonsgegevens is de nationale toezichthouder op de naleving van wetten in Nederland die het gebruik van persoonsgegevens regelen.
Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.

2. Toepasselijkheid
1. Dit Privacy statement is van toepassing op de registratie en verwerking van alle Persoonsgegevens die Opdrachtgever op enigerlei wijze aan Erasmus Uitvaart verstrekt.
2. Erasmus Uitvaart hecht het grootste belang aan de privacy van Opdrachtgever die Persoonsgegevens aan Erasmus Uitvaart verstrekt. Zij gebruikt alle door Opdrachtgever aan haar verstrekte Persoonsgegevens alleen voor de in dit Privacy statement omschreven doeleinden en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens.
3. Voor zover de verwerking van Persoonsgegevens op grond van de toepasselijke regelgeving gemeld dient te worden bij het College Bescherming Persoonsgegevens, zal een melding gedaan worden uit naam van Verantwoordelijke. Deze meldingen zijn alsdan te raadplegen in het Wbp-meldingsregister dat openbaar toegankelijk is op de website van het CBP: https://www.cbpweb.nl.

3. Verstrekken Persoonsgegevens
Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Erasmus Uitvaart dient Opdrachtgever de voor de werkzaamheden en te verlenen diensten van Erasmus Uitvaart benodigde Persoonsgegevens te verstrekken.

4. Doeleinden gebruik
1. De door Opdrachtgever aan Erasmus Uitvaart verstrekte Persoonsgegevens worden verwerkt met het doel:
a. de uitvaart waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven door Erasmus Uitvaart uit te kunnen laten voeren en te beheren;
b. deze gegevens op volledigheid en juistheid te controleren;
c. Opdrachtgever toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van de Portal van Erasmus Uitvaart;
d. Opdrachtgever gebruik te kunnen laten maken van de Website en diensten van Erasmus Uitvaart;
e. deze te verstrekken aan bedrijven, (gemeentelijke) instanties en/of personen die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (bewerkers);
f. Opdrachtgever voor relevante informatie, zulks in de ruimste zin des woords, al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen (indien en voor zover Opdrachtgever hiervoor in aanmerking komt);
g. Opdrachtgever te informeren over de producten en/of diensten van door Erasmus Uitvaart zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op haar Website;
h. deze gegevens door te geven aan derden voor zover Opdrachtgever hiervoor toestemming heeft gegeven;
2. Door zich bij Erasmus Uitvaart in te schrijven en/of het (mondeling) verstrekken van de opdracht tot verzorging en uitvoering van de uitvaart verleent Opdrachtgever Erasmus Uitvaart en/of Verantwoordelijke het recht om de bij zijn registratie verstrekte gegevens te gebruiken ten behoeve van de hiervoor genoemde doeleinden, voor zover in lijn met de relatie tussen Opdrachtgever en Erasmus Uitvaart.
3. Opdrachtgever kan de mogelijkheid worden geboden om aan te geven dat zijn Persoonsgegevens ook mogen worden gebruikt om hem per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over producten en diensten, niet gelijk of gelijksoortig aan de dienstverlening van Erasmus Uitvaart, waaronder de producten en diensten van door Erasmus Uitvaart zorgvuldig geselecteerde partners. Opdrachtgever kan de door hem verleende toestemming op elk gewenst moment beëindigen door een e-mail te sturen naar info@erasmusuitvaart.nl.
4. Indien de gegevens van Opdrachtgever worden gebruikt door Erasmus Uitvaart om Opdrachtgever per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over de door Erasmus Uitvaart aangeboden soortgelijke producten en diensten, dan kan Opdrachtgever zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen naar info@erasmusuitvaart.nl met het verzoek zijn gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken.
5. Indien de gegevens van Opdrachtgever worden gebruikt door Erasmus Uitvaart om Opdrachtgever relevante informatie al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen, zulks in de ruimste zin des woords, kan Opdrachtgever zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen naar info@erasmusuitvaart.nl met het verzoek zijn gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken.

5. Verstrekken gegevens aan derden / openbaar maken gegevens
1. Erasmus Uitvaart en/of Verantwoordelijke verstrekt geen Persoonsgegevens van Opdrachtgever aan derden, behoudens indien en voor zover:
a. dit als zodanig in dit Privacy statement is aangegeven, met name in artikel 4.1;
b. Erasmus Uitvaart of Verantwoordelijke daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht, dan wel hiertoe door een overheidsinstelling of andere regelgevende instantie wordt verzocht;
c. dit naar het oordeel van Erasmus Uitvaart en/of Verantwoordelijke noodzakelijk is om haar rechten en/of eigendom te beschermen, dan wel om een misdrijf te voorkomen en/of de staatsveiligheid of veiligheid van Verantwoordelijke te beschermen;
d. dit geschiedt ter verificatie van de volledigheid en de juistheid van de verstrekte Persoonsgegevens.
2. Verantwoordelijke kan verder de gegevens van Opdrachtgever al dan niet door middel van Erasmus Uitvaart aan bedrijven en/of personen verstrekken die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (bewerkers), waaronder bedrijven en personen die buiten Nederland zijn gevestigd, zulks met inbegrip van landen die geen (uitvoerige) privacywetgeving kennen, een en ander conform de geldende wet en/of regelgeving op het gebied van privacy. De hiervoor genoemde bedrijven en/of personen krijgen enkel toegang tot de Persoonsgegevens van Opdrachtgever indien dit strikt noodzakelijk is om de door en/of Verantwoordelijke Erasmus Uitvaart opgedragen taken uit te voeren. Verantwoordelijke en/of Erasmus Uitvaart verplicht de door haar ingeschakelde bedrijven en/of personen de Persoonsgegevens van Opdrachtgever niet aan derden te verstrekken of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze gegevens zijn verkregen. Daarnaast heeft Verantwoordelijke en/of Erasmus Uitvaart de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven Persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

6. Verwerken van bijzondere Persoonsgegevens
Erasmus Uitvaart en/of Verantwoordelijke verwerkt uitsluitend bijzondere Persoonsgegevens van Opdrachtgever, voor zover Opdrachtgever hier expliciet toestemming voor geeft dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving.

7. Beveiliging en aansprakelijkheid voor derden
1. Verantwoordelijke en Erasmus Uitvaart spannen zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen teneinde de Persoonsgegevens van Opdrachtgever te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Verantwoordelijke en Erasmus Uitvaart, die namens Verantwoordelijke en Erasmus Uitvaart toegang hebben tot de Persoonsgegevens van Opdrachtgever, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.
2. Ondanks de door Verantwoordelijke en Erasmus Uitvaart genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat derden er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of de Persoonsgegevens van Opdrachtgever voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Verantwoordelijke en Erasmus Uitvaart kunnen hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.
3. Verantwoordelijke en Erasmus Uitvaart aanvaarden op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de Persoonsgegevens door derde(n), aan wie deze gegevens op grond van dit Privacy statement of met toestemming van Opdrachtgever zijn verstrekt. Tevens zijn Verantwoordelijke en Erasmus Uitvaart niet aansprakelijk voor het naleven van de geldende wet- en/of regelgeving (waaronder de privacywetgeving) door deze derde(n).

8. Aansprakelijkheid
1. Aansprakelijkheid van Verantwoordelijke en Erasmus Uitvaart voor indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten.
2. De aansprakelijkheid van Verantwoordelijke en Erasmus Uitvaart zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

9. Inzagerecht
1. Opdrachtgever kan Verantwoordelijke en Erasmus Uitvaart op elk gewenst moment via info@erasmusuitvaart.nl dan wel per brief verzoeken aan te geven welke gegevens Verantwoordelijke en/of Erasmus Uitvaart van hem verwerkt.
2. Daarnaast kan Opdrachtgever op elk gewenst moment Erasmus Uitvaart via de hiervoor beschreven procedure verzoeken zijn gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.
3. Verantwoordelijke en/of Erasmus Uitvaart zal binnen vier weken op het verzoek van Opdrachtgever reageren.

10. Vragen, opmerkingen en klachten
Indien Opdrachtgever vragen, opmerkingen of klachten heeft aangaande dit Privacy statement en de manier waarop Verantwoordelijke en/of Erasmus Uitvaart zijn gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, kan hij deze per e-mail aan Verantwoordelijke en Erasmus Uitvaart kenbaar maken via info@erasmusuitvaart.nl/, dan wel door een brief te sturen naar Erasmus Uitvaart.

11. Aanpassen Privacy statement
1. Verantwoordelijke en/of Erasmus Uitvaart heeft het recht dit Privacy statement op elk gewenst moment aan te passen. Ingeval van aanpassing van het Privacy statement wordt Opdrachtgever terzake geïnformeerd. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de Website van Erasmus Uitvaart.
2. Indien enige bepaling uit dit Privacy statement geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Verantwoordelijke zal in een dergelijk geval de betreffende bepaling vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van het Privacy statement blijven onverminderd van kracht.

AANVULLENDE BEPALINGEN

De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen van toepassing indien en voor zover door Opdrachtgever gebruik wordt gemaakt van de Website van Erasmus Uitvaart en/of Verantwoordelijke.

12. Website
1. Erasmus Uitvaart is verantwoordelijk voor de exploitatie van de Website www.erasmusuitvaart.nl
2. De Website van Erasmus Uitvaart is openbaar en wereldwijd toegankelijk.
3. Elke Opdrachtgever kan de Website van Erasmus Uitvaart bezoeken zonder zijn Persoonsgegevens aan Erasmus Uitvaart door te geven.

13. Verwijzingen en links
De Website van Erasmus Uitvaart bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Erasmus Uitvaart is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Verantwoordelijke en Erasmus Uitvaart raden Opdrachtgever dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen zodat Opdrachtgever op de hoogte is hoe deze derden met zijn Persoonsgegevens omgaan.

14. Gebruik logbestanden
De Website van Erasmus Uitvaart verzamelt automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de bezoekers van haar Website, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van de computer van Opdrachtgever, datum en tijd van toegang tot de Website, het internetadres van de website vanwaar Opdrachtgever is doorgelinkt naar de Website van Erasmus Uitvaart, het IP-adres van de Internet Service Provider van Opdrachtgever, het besturingssysteem van Opdrachtgever, de onderdelen, informatie en pagina’s van de Website die Opdrachtgever heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat Opdrachtgever doorstuurt of downloadt van de Website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de Website en om de Website en dienstverlening van Erasmus Uitvaart te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De opgeslagen technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

15. Cookies
1. Om het gebruiksgemak van de Website te verhogen wordt gebruik gemaakt van ‘cookies’. Dit is een technologie waarmee informatie op de harde schijf van de computer van de bezoeker wordt geïnstalleerd door het systeem van de Website die wordt bezocht. Een cookie wordt alleen herkend door de server waarvan de bezoeker het heeft gekregen. De door cookies verkregen informatie wordt onder meer gebruikt om het bezoek aan de Website van Erasmus Uitvaart te vergemakkelijken, Opdrachtgever te kunnen herkennen als eerdere bezoeker van de Website, zijn activiteiten op de Website te volgen, zijn behoeften te kunnen invullen en online-formulieren automatisch te kunnen voorzien van zijn Persoonsgegevens.
2. Eventuele advertenties op de Website van Erasmus Uitvaart, kunnen ook cookies of andere technologieën bevatten. Deze advertenties kunnen worden aangeboden door derden waarover Erasmus Uitvaart en/of Verantwoordelijke geen controle heeft. Verantwoordelijke en Erasmus Uitvaart zijn dan ook niet aansprakelijk voor de in deze advertenties aangewende cookies of andere technologieën. Daarnaast zijn Verantwoordelijke en Erasmus Uitvaart niet aansprakelijk voor het gebruik en de openbaarmaking van informatie verzameld met behulp van dergelijke cookies of technologieën.
3. Indien de browser van Opdrachtgever dat toelaat kan Opdrachtgever ervoor kiezen cookies te weigeren. Dit kan echter het gebruiksgemak van de Website van Erasmus Uitvaart negatief beïnvloeden.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.