NAZORG

Aandachtspunten
Als de spoedeisende zaken zijn afgehandeld en betrokken instellingen en instanties zijn ingelicht, blijven er nog een aantal punten over die de aandacht vragen.

Akte van overlijden
Een uittreksel uit het overlijdensregister, ook wel akte van overlijden genoemd, is het schriftelijke bewijs van het overlijden van een persoon.

Een akte van overlijden, welke in de regel door de uitvaartverzorger bij de gemeente wordt aangevraagd, hebt u nodig voor het in kennis stellen van diverse instanties. U ontvangt het uittreksel van de akte, tezamen met overige bescheiden, direct na de uitvaart.

Persoonlijk overzicht
De Rijksoverheid heeft een stappenplan opgesteld waarmee u inzicht krijgt in wat te regelen met de overheid als uw partner, ouder of kind overlijdt. En bij welke instantie u moet zijn.

Klik hier voor het persoonlijk overzicht bij overlijden van de Rijksoverheid.

Verklaring van erfrecht
In sommige gevallen wordt eveneens een verklaring van erfrecht gevraagd bij de afwikkeling van onder meer bank- en verzekeringszaken. U dient deze verklaring, als erfgenaam, zelf aan te vragen bij een notaris naar keuze.

Executeur
Als er een executeur is benoemd zal deze alle toebedeelde werkzaamheden uitvoeren. Een algemene toelichting op de afwikkeling van nalatenschappen en het werk van de executeur zijn terug te vinden op de site van de Nederlandse Organisatie voor Executeurs (NOVEX).

Uitvoering testament of nalatenschap
Als iemand overlijdt komen zijn bezittingen toe aan zijn erfgenamen. Het is daarom van groot belang om te weten of de overledene een testament heeft gemaakt waarin hij – misschien – iemand tot erfgenaam heeft benoemd.

In het Centraal Testamentenregister (CTR) in Den Haag kunt u te weten komen of iemand een testament heeft op laten maken en bij welke notaris dat is gebeurd. Iedere notaris kan namens de erfgenamen het CTR raadplegen. Als particulier kunt u dit ook (kosteloos) nagaan. Overigens hebben alleen de erfgenamen en andere direct belanghebbende bij de inhoud recht op inzage van het testament.

Bankzaken, pensioen en uitkeringen
Bank en uitkeringsinstelling dient u bij voorkeur schriftelijk (per mail) te informeren en een kopie van de akte van overlijden bij te voegen. Neem contact op met de bank(en) over automatische incasso’s, noodzakelijke betalingen, rekening(en) wijzigen of opheffen, leningen en/of hypotheek. Erfgenamen kunnen geblokkeerde rekeningen deblokkeren. Neem, indien van toepassing, contact op met het pensioenfonds. De gegevens kunnen worden verstrekt door de laatste werkgever. In veel gevallen kunt u terecht bij de nabestaandendesk van desbetreffende instantie.

Voor het aanvragen van een Anw (Algemene nabestaanden wet)-uitkering en voor het wijzigen van de AOW-uitkering en voor het aanvragen van een aanvullende bijstandsuitkering, kunt u terecht bij de uitvoeringsinstantie Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Naslagwerk ZorgenErna
Voor de zakelijke afwikkeling na een overlijden is het boekwerk ZorgenErna beschikbaar. U ontvangt bij de uitvaartbespreking een exemplaar met richtlijnen hoe zaken na een overlijden zo snel en prettig mogelijk afgehandeld kunnen worden. Het geeft een overzicht van de taken die op de schouders rusten van de erfgenamen en nabestaanden.

zorg, advies en ondersteuning