PRIVACYBELEID

Om onze diensten en producten te kunnen leveren verzamelen we gegevens van onze (potentiële) opdrachtgevers. ERASMUS UITVAART  hanteert een transparante verwerking en gebruik van persoonsgegevens en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systemen accepteert plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiel of tablet.

Het aan u beschikbaar gestelde privacybeleid is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.

ERASMUS UITVAART, gevestigd te Rotterdam, KvK-nummer 51967308, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Toegang tot de website
De toegang tot de website is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of schets een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien ERASMUS UITVAART niet meteen actie onderneemt tegen enige inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Aan al het beeldmateriaal dat ERASMUS UITVAART presenteert bij haar producten en diensten, zowel digitaal als fysiek, kunnen geen rechten worden ontleend.

Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan ERASMUS UITVAART op ieder moment:

 • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met de wetgeving of in strijd is met de internet-etiquette.
 • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

Verantwoordelijkheden
ERASMUS UITVAART is in geen geval verantwoordelijk voor het falen, storing, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of één van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om u apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder anderen virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

ERASMUS UITVAART is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen ERASMUS UITVAART Uitvaart als gevolg hiervan.

Indien ERASMUS UITVAART betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van de website is ERASMUS UITVAART gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

De verwerking van persoonsgegevens
Uw gegevens worden verzameld door ERASMUS UITVAART. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Persoonsgegevens die wij verwerken
ERASMUS UITVAART verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Bij de aanvraag, voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, is ERASMUS UITVAART verplicht om bepaalde gegevens te verwerken om uw aanvraag te kunnen behandelen. Wij vragen uw gegevens om de overeenkomst uit te kunnen voeren, deze gegevensverzameling en -verwerking is noodzakelijk voor de levering van onze producten en diensten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een gegevens deze website achter te laten, in correspondentie en telefonisch
 • locatiegegevens
 • gegevens over uw activiteiten op onze website
 • lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • internetbrowser en apparaat type
 • IBAN rekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
ERASMUS UITVAART verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • burgerservicenummer (BSN)
 • godsdienst of levensovertuiging
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Overige gegevens die wij verwerken
Naast persoonsgegevens verwerken wij ook door u aangeleverde gegevens zoals:

 • foto-, beeld- en filmmateriaal
 • teksten
 • adresgegevens (oa adressenlijst)
 • verzekeringsgegevens

ERASMUS UITVAART verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende legitieme doelen:

 • het aangaan en uitvoeren van eventuele overeenkomsten
 • het verlenen van diensten die samenhangen met (verwacht) overlijden en uitvaart in ruimste zin
 • het verstrekken van informatie en advies
 • afhandeling van klachten en complimenten

Delen van persoonsgegevens met derden
Binnen ERASMUS UITVAART kunnen uw (persoons)gegevens worden uitgewisseld tussen de diverse bedrijfsonderdelen van ERASMUS UITVAART en derden.

ERASMUS UITVAART deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij (indien noodzakelijk) een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

ERASMUS UITVAART zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of met uw voorafgaande toestemming.

Vanaf het moment dat u zelf uw persoonsgevens verstrekt aan ERASMUS UITVAART, geeft u toestemming om u te mailen voor commerciële en informatieve doeleinden ten zij u specifiek aangeeft dit niet te willen. Indien u geen mail meer wenst te ontvangen stuurt u een mail naar info@erasmusuitvaart.nl.

Bewaren van persoonsgegevens
ERASMUS UITVAART bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, danwel de wettelijke geldende termijn.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13, lid 2, sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of verwijderen van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de bewerking bezwaar te maken en het recht op gegevens overdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met ERASMUS UITVAART via info@erasmusuitvaart.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand ha het ontvangen van het ingediende verzoek, krijgt u van ERASMUS UITVAART antwoord op u verzoek. Let erop dat we dat niet altijd alle gegevens mogen wissen in verband met wet- en regelgeving.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ERASMUS UITVAART neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@erasmusuitvaart.nl.

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van Rotterdam is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Contact
Voor vragen over onze diensten en/of producten of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot ERASMUS UITVAART.

zorg, advies en ondersteuning